Победените порои!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Благоевград”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС БЛАГОЕВГРАД”
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Благоевград“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БЛАГОЕВГРАД” Благоевград 2022
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС БЛАГОЕВГРАД”
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Благоевград“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС БЛАГОЕВГРАД“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Д Е К Л А Р А Ц И Я към Критерий 1.8 от Националeн стандарт за отговорно управление на горите в България
Анализ на резултатите от проведения мониторинг В ТП „ДГСБлагоевград“ през 2022 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Благоевград“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС БЛАГОЕВГРАД“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2022 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг в ТП ДГС Благоевград през 2021г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Оценка на социалното въздействие в ТП ДГС Благоевград
Информация за ползване през 2021г. по отдели и местности
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг в ТП ДГС Благоевград
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Благоевград
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Благоевград“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Благоевград
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Благоевград
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Благоевград“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Благоевград
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС БЛАГОЕВГРАД“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Благоевград срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности