Победените порои!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №2401-Т,ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина с общо количество от 686 / шестстотин  осемдесет и шест / пл. куб.м. дървесина /в т.ч озм и дърва за огрев/ от временен склад от Обект №2401-Т, отдели/подотдели: 270-м, 271-н, 271-о, 271-п, 272-к, 219-ф, 219-п, 290-б, 290-г, до централен склад или краен потребител на територията на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ