Победените порои!

За Нас

Държавно горско стопанство „Благоевград” се създава като администрация с Указ № 25 на цар Фердинанд от 1913 г.

Разположено е върху части от Югозападна Рила и пограничната Влахинска планина.

Релефът е типично планински с надморска височина от 310 до 2485 м.

Най-голямо водно течение е река Струма, като повечето є притоци са поройни реки и долове.

Общата площ на държавните горски територии е 22 626 ха, като една четвърт от тях попадат в защитените зони на „Натура 2000”. Лесистостта е 42%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч и ела.

В широколистните гори най-разпространени са букът и зимният дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 29 968 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Къщата“ с площ 32 дка.

След бедственото наводнение на Благоевград през 1954 г. започва реализацията на мащабен проект за борба с ерозията във водосбора на река Благоевградска Бистрица, който е пример за добра лесовъдска практика и постижение от национален мащаб.

През годините са залесени над 10 000 ха ерозирани земи и са построени 38 баража с каменна зидария с обем 11 936 куб.м.

Най-известният поради уникалната си форма криволинеен бараж на река Хърсовска е основно ремонтиран през 2016 г. – за първи път след повече от половин век.

В ТП „ДГС Благоевград“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Тъпанете“ с площ 2292 ха и „Добро поле“ с площ 2136 ха.

Представители на едрия дивеч са благородният елен, дивата свиня, сърната, дивата коза и глухарът, а от хищниците се срещат кафява мечка, вълк, лисица, чакал, белка, дива котка.

Горите в стопанството предлагат отлични условия за спорт и туризъм.

В близост до границите с Национален парк „Рила“ е разположен ски-курортът „Картала“.

Над Благоевград се намира горската екопътека „Кръста“, както и четири трасета за велотуризъм. В близост до с. Логодаж се намират природната забележителност Пещерата в м. Бойчова скала и защитената местност

Находище на Балканско часовниче.

От интерес за културния туризъм в района е археологическият обект в м. Кайменска чука, представляващ праисторическо укрепено селище и каменна кула от късната бронзова епоха.

Адрес: гр. Благоевград 2700

ул. „Зора“ № 18

тел./факс: 073/ 88 42 07

dgsblagoevgrad@abv.bg

https://dgs-blagoevgrad.uzdp.bg

Галерия