Победените порои!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС Благоевград“

Държавно горско стопанство „Благоевград” се създава като администрация с Указ № 25 на цар Фердинанд от 1913 г.

Разположено е върху части от Югозападна Рила и пограничната Влахинска планина.

Релефът е типично планински с надморска височина от 310 до 2485 м.

Най-голямо водно течение е река Струма, като повечето є притоци са поройни реки и долове.

Общата площ на държавните горски територии е 22 626 ха, като една четвърт от тях попадат в защитените зони на „Натура 2000”. Лесистостта е 42%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч и ела.

В широколистните гори най-разпространени са букът и зимният дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 29 968 куб.м.

На територията на стопанството е разположен горският разсадник „Къщата“ с площ 32 дка.

След бедственото наводнение на Благоевград през 1954 г. започва реализацията на мащабен проект за борба с ерозията във водосбора на река Благоевградска Бистрица, който е пример за добра лесовъдска практика и постижение от национален мащаб.

През годините са залесени над 10 000 ха ерозирани земи и са построени 38 баража с каменна зидария с обем 11 936 куб.м.

Най-известният поради уникалната си форма криволинеен бараж на река Хърсовска е основно ремонтиран през 2016 г. – за първи път след повече от половин век.

В ТП „ДГС Благоевград“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Тъпанете“ с площ 2292 ха и „Добро поле“ с площ 2136 ха.

Представители на едрия дивеч са благородният елен, дивата свиня, сърната, дивата коза и глухарът, а от хищниците се срещат кафява мечка, вълк, лисица, чакал, белка, дива котка.

Горите в стопанството предлагат отлични условия за спорт и туризъм.

В близост до границите с Национален парк „Рила“ е разположен ски-курортът „Картала“.

Над Благоевград се намира горската екопътека „Кръста“, както и четири трасета за велотуризъм. В близост до с. Логодаж се намират природната забележителност Пещерата в м. Бойчова скала и защитената местност

Находище на Балканско часовниче.

От интерес за културния туризъм в района е археологическият обект в м. Кайменска чука, представляващ праисторическо укрепено селище и каменна кула от късната бронзова епоха.

Адрес: гр. Благоевград 2700

ул. „Зора“ № 18

тел./факс: 073/ 88 42 07

dgsblagoevgrad@abv.bg

https://dgs-blagoevgrad.uzdp.bg

Виж още